Đặc điểm hợp đồng mua bán doanh nghiệp

Hoạt động mua bán doanh nghiệp hay chuyển nhượng vốn góp ngày càng phát triển và trở thành xu thế tất yếu của thị trường. Thông thường, hoạt động mua bán doanh nghiệp được thực hiện qua hợp đồng mua bán doanh nghiệp.

1.Khái niệm mua bán doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một thực thể pháp lý có thể có hoặc không có tư cách pháp nhân, được thành lập theo quy định của pháp luật và là một tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, khoản 1 điều 187 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định: ”Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác”.

Bằng những lí luận và các quy định thực tiễn của pháp luật, có thể rút ra một định nghĩa khái quát về hoạt động mua bán doanh nghiệp như sau: Mua bán doanh nghiệp là hoạt động thương mại, theo đó chủ sở hữu doanh nghiệp chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp của mình cho bên mua trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên thông qua một hợp đồng mua bán doanh nghiệp.

2.Hợp đồng mua bán doanh nghiệp

2.1.Khái niệm

Từ khái niệm của hợp đồng dân sự và bản chất của hợp đồng mua bán doanh nghiệp, ta có thể rút ra khái niệm về hợp đồng mua bán doanh nghiệp như sau: Hợp đồng mua bán doanh nghiệp là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp cho bên mua và nhận tiền, bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán.

2.2.Đặc điểm

Thứ nhất, hợp đồng mua bán doanh nghiệp là một loại hợp đồng, bởi vậy nó mang đầy đủ các đặc trưng pháp lý của hợp đồng dân sự. Đó là sự thỏa thuận giữa các bên và làm phá sinh hậu quả pháp lý.

Thứ hai,đối tượng của quan hệ mua bán doanh nghiệp là doanh nghiệp. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Thứ ba, chủ thể của hợp đồng mua bán doanh nghiệp gồm bên bán doanh nghiệp và bên mua doanh nghiệp. Theo đó, các chủ thể của hợp đồng doanh nghiệp phải là các tổ chức, cá nhân không thuộc một trong các trường hợp nhà nước cấm quyền kinh doanh, tức là không bị cấm thành lập, quản lí doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ tư, hình thức của hợp đồng mua bán doanh nghiệp thường được xác lập bằng văn bản. Bởi lẽ không giống như mua bán hàng hóa, tài sản thông thường, mua bán doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc chuyển tiền và giao hàng hóa mà hai bên còn phải giải quyết hàng lọat các vấn đề hậu mua bán doanh nghiệp.Việc xác lập hợp đồng bằng ăn bản là cơ sở để tiến hành đăng kí mã số thuế, xác định phần sở hữu của doanh nghiệp, thương hiệu của doanh nghiệp bị mua lại.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn