Đặc điểm đấu giá hàng hóa

     Đặc điểm đấu giá hàng hóa đã và đang là một nội dung quan trọng đối với mỗi chủ thể kinh doanh và cả toàn xã hội. Vậy đặc điểm của đấu giá hàng hóa được thể hiện như thế nào ?

1. Đấu giá hàng hóa là một hoạt động bán hàng đặc biệt

    Đấu giá hàng hóa là cách thức bán hàng của thương nhân chủ yếu được thực hiện thông qua trung gian. Đối tượng của đấu giá hàng hóa là những hàng hóa nhất định có tính đặc thù về giá trị và giá trị sử dụng. Đây là hoạt động đấu giá mang tính cạnh tranh, công khai và lành mạnh.

2. Chủ thể của quan hệ đấu giá hàng hóa là các thương nhân.

    Tùy thuộc việc tổ chức đấu giá hàng hóa được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua thương nhân kinh doanh dịch vụ đấu giá hàng hóa mà sự tham gia của các chủ thể rất đa dạng. Chủ thể trong đấu giá hàng hóa gồm một người bán và nhiều người mua.

3. Đối tượng của đấu giá là hàng hóa được phép lưu thông trên thị trường

     Đối tượng bao gồm tất cả động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai và những vật gắn liền với đất. Tuy nhiên, đấu giá là một hoạt động bán hàng đặc biệt, do đó hàng hóa có đặc thù về giá trị cũng như giá trị sử dụng. Người mua có thể trả hàng hóa cao hơn hoặc thấp hơn giá khởi điểm tùy thuộc vào phương thức đấu giá trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng.

4. Hình thức pháp lý của đấu giá hàng hóa

      Hình thức pháp lý của đấu giá hàng hóa được thiết lập dưới một dạng đặc biệt là hợp đồng dịch vụ đấu giá và văn bản bán đấu giá hàng hóa. Hợp đồng đấu giá được xác lập giữa người bán và người kinh doanh dịch vụ đấu giá trong đó ghi nhận các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên. Văn bản đấu giá hàng hóa thực chất là hợp đồng mua bán hàng hóa xác lập quyền sở hữu của người mua đối với hàng hóa đấu giá.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn