Cách viết đơn ly hôn đơn phương

Khi mâu thuẫn vợ chồng trở nên trầm trọng. mục đích hôn nhân không đạt được và việc hòa giải không thành, hai bên sẽ tiến hành nộp đơn để làm thủ tục ly hôn. Đơn xin ly hôn đơn phương  được viết theo mẫu dưới đây: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng …. năm 2018

ĐƠN XIN LY HÔN (MẪU)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………………………………………………………………………………………………………

Tôi tên : …………………………….. năm sinh………………………………………………………………………………………………
CMND (Hộ chiếu) số:………………..ngày và nơi cấp………………………………………………………………………………..
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)……………………………………………………………………………………………………..

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là :…………………năm sinh……………………………………………………………………

CMND (Hộ chiếu) số: ………………:ngày và nơi cấp………………………………………………………………………………..

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ)…………………………………………………………………………………………………………………

* Nội dung Đơn xin ly hôn: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể.
* Về con chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Về tài sản chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Về nợ chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị/Văn A

Cách viết các mục trong đơn ly hôn như sau:

  • Đối với phần nội dung trong mẫu đơn xin ly hôn:

+   Ghi thời gian kết hôn và chung sống (tóm tắt quá trình chung sống và mâu thuẫn);

+   Địa điểm chung sống và tình trạng hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không;

+   Nguyên nhân, tình trạng mâu thuẫn, các phương án đã áp dụng nhưng không có hiệu quả (hòa giải, thỏa thuận, khuyên dăn…)

  • Mục con chung trong đơn xin ly hôn: Ghi chưa có nếu chưa có con; Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con …
  • Mục tài sản chung: Nếu không có tài sản chung hoặc tự thỏa thuận ghi không có và tự thỏa thuận; Nếu có tài sản và yêu cầu tòa giải quyết: Ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia … và ghi không có nếu không có tài sản chung
  • Mục nợ chung: Người làm đơn ghi không có nếu hai vợ chồng không có nợ chung; Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…)  và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong mẫu đơn xin ly hôn.

Sau khi hoàn thành, đơn xin ly hôn được gửi về Tòa án có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn