Các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần. Trong công ty cổ phần được chia làm 2 loại cổ phần đó là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Mỗi loại cổ phần có đặc điểm riêng.

Có thể bạn quan tâm

Cổ phần phổ thông

là loại cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

Cổ phần ưu đãi

là loại cổ phần cho phép người nắm giữ sở hữu một phần của công ty với những quyền lợi ưu tiên hơn so với cổ đông phổ thông. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

Cổ phần ưu đãi biểu quyết:

là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Theo đó cổ đông sẽ được nhận cổ tức theo quy định; nhận lại phần tài sản còn lại tương ứng với tỉ lệ sở hữu cổ phần tại công ty khi công ty phá sản (và sau khi công ty đã trả hết nợ và cổ phần ưu đãi hoàn lại). Chủ sở hữu loại cổ phần này có các quyền như chủ sở hữu của cổ phần phổ thông tuy nhiên họ không đươc dự, biểu quyết tại đại hội đồng.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo điều kiện ghi trên cổ phần. ). Giống như chủ sở hữu của cổ phần ưu đãi cổ tức, chủ sở hữu loại cổ phần này không đươc dự, biểu quyết tại đại hội đồng.

Cổ phần ưu đãi khác

đây là loại cổ phần ưu đãi cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

 

5 (100%) 1 vote

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn