Ai có quyền hủy việc kết hôn trái pháp luật ?

Kết hôn trái pháp luật là gì ? Ai có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật ? Có được ủy quyền cho người khác yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật hay không ?

Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này.

Theo quy định tại Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 : “1.Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức  yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật này.”

Theo đó nếu vi phạm nguyên tắc tự nguyện kết hôn thì cá nhân bị cưỡng ép hoặc lừa dối kết hôn đó có thể tự mình yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật. Nếu không thể tự mình yêu cầu thì có thể đề nghị những chủ thể sau :

“2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này:

a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước vềtrẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c”

Như vậy, ngoài việc tự mình yêu cầu thì những đối tượng trên cũng có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho cá nhân và bảo đảm thực hiện nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn