LATEST ARTICLES

9 việc cần làm sau khi thành lập Doanh nghiệp

9 CÔNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Đối với các công ty mới thành lập, sau khi nhận được giấy phép...

Thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ các đối...

Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật đảm bảo độc quyền khai thác nhằm mục đích thương mại trong...

Phải tiến hành thủ tục gì để xác lập quyền đối...

Các đối tượng sở hữu công nghiệp ngay khi sáng tạo, hình thành phải tiến hành đăng ký bảo hộ theo trình tự sau: 1.Nộp...

Quyền của tác giả (quyền tác giả) bao gồm những quyền...

Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm do mình sáng tạo. 1. Quyền nhân thân gồm...

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất hoặc bị hư hỏng thì làm cách nào để được cấp lại giấy chứng...

Các trường hợp không thực hiện đăng ký thay đổi nội...

Các trường hợp nào doanh nghiệp không thực hiện viêc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được? 1. Doanh nghiệp không...

Những người nào được coi là chủ sở hữu tác phẩm?

Theo quy định tại các điều từ Điều 36 đến Điều 42 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 thì...

Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm?

Những người tạo ra sản phẩm bằng cách đạo nhái, sao chép tác phẩm của người khác có được coi là tác giả không?...

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập...

Công ty cổ phần muốn thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty tại Tp.Đà Nẵng thì phải thông báo về...

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập...

Công ty cổ phần muốn thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty tại tp Hồ Chí Minh thì phải thông...

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập...

Công ty cổ phần muốn thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty tại Hà Nội thì phải thông báo về...